Apie projektą

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Projektas „Pasvaliečiai svetur: sugrįžimai“

Projektas 2015 metais įgyvendinamas žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Projekto tikslai:

 • Pristatyti įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius arba gyvenusius kraštiečius, jų veiklą, ryšius su Pasvalio kraštu.
 • Suburti pasaulio pasvaliečius kultūrinės atminties išsaugojimui, skatinti jų bendravimą.
 • Garsinti Pasvalio kraštą pasaulyje.

Projekto tikslinė grupė: užsienio šalyse gyvenantys ir dirbantys iš Pasvalio krašto kilč ar kitaip su Pasvalio kraštu susijč žmonės. Taip pat jų draugai, pažįstami, lietuviškų bendruomenių nariai, kuriems nesvetimas Pasvalio kraštas. Pasvaliečiai ir Pasvalio kraštu besidomintys skaitytojai Lietuvoje.

Projekto vadovas: Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Projektas įgyvendinamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo, Pasvalio savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lėšomis.

Projekto apibūdinimas

Šis projektas aktualus dėl nuolat spartėjančios emigracijos, santykių tarp žmonių susvetimėjimo. Dabar emigruoja ištisos kartos: vaikai, tėvai, seneliai. Tačiau jie ir svetur gali užsiimti prasminga veikla, nenutoldami nuo savo šaknų. Labai svarbu, kad tokių žmonių nepamirštų jų gimtojo krašto žmonės. Projektu norime suteikti tokiems kraštiečiams galimybę palaikyti nuolatinius ryšius su gimtine, įprasminti savo gyvenimą ir veiklą. Svarbus dėmesys bus skiriamas ir kraštiečiams, kurie iš gimtojo krašto pasitraukė baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Nebus pamirštas ir užsienyje besimokantis ir gyvenantis jaunimas. Dauguma išvykusių kraštiečių palaiko ryšius su Pasvalio kraštu, jo nepamiršta ir siekia įnešti savo indėlį į krašto kultūrinį gyvenimą, prisidėti prie jo gaivinimo, praturtinimo. Suteiksime tokiems žmonėms kultūrinės saviraiškos galimybes. Įvairiomis formomis – asmenybių pristatymais, interviu, kūrybinėmis diskusijomis, apybraižomis, nuotraukų ciklais – mėginsime išsiaiškinti, kaip jaučiasi žmogus, išvykęs iš Lietuvos, kas jam suteikia stiprybės gyvenant užsienyje. Projektas įtvirtins išeivių tautinę ir kultūrinę tapatybę, puoselės kultūrinę saviraišką ir bus įgyvendinamas žurnale Šiaurietiški atsivėrimai. Ankstesniuose žurnalo numeriuose ši tema pradėta gvildenti. Projektu sieksime ją plėtoti kitais aspektais, skatindami kultūrines kūrybines diskusijas, įvairiomis publikacijomis pristatydami ir vienydami plačiai po pasaulį pasklidusius kraštiečius, kurie yra mūsų krašto dalis, stengdamiesi nutiesti įvairių kartų pasvaliečių bendravimo, Pasvalio krašto pažinimo, gerbimo ir sugrįžimo į jį tiltus.

Projektas „Šiaurės verdenės“

Tęstinis projektas „Šiaurės verdenės“ nuo 2005 m. įgyvendinamas Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Svarbiausia projekto idėja – savo krašto, tarmės, savų šaknų, šeimos ir bendruomenės vertybių pažinimas ir išsaugojimas, jaunimo ir užsienyje gyvenančių kraštiečių įtraukimas į šią veiklą.

Projekto vadovas: Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Projektas įgyvendinamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo, Pasvalio savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimas 2022 m.

2022 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai" numeriuose.Žurnale bus išsamiai pristatyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys įdomūs, talentingi, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelnę kraštiečiai, jų veikla, pasiekimai, analizuojami istoriniai įvykiai, tiesiogiai susiję su Pasvalio kraštu, tyrinėjami krašto raidai ir Lietuvai svarbūs istoriniai šaltiniai. Projekte numatytos temos skatins didžiuotis savo nacionaline bei regionine tapatybe, plės akiratį, formuos estetinį, literatūrinį skonį, skatins kūrybiškumą, kultūros ir meno, taip pat krašto pažinimą, ties kultūrines jungtis su kitais šalies regionais, priartins jaunimą prie kultūrinės erdvės, suteiks galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų.
 • Pristatyti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, krašto raidai ir Lietuvai svarbius istorinius šaltinius, krašto kultūrą, paveldą, literatūrą atspindinčius dokumentus.
 • Formuoti bendražmogiškas vertybes, stiprinti bendruomeniškumą, ryšį su gimtuoju kraštu.
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti.
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį, ugdyti skaitytojų kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
 • Per asmenybes ar įvykius megzti ryšius / kultūrinius tiltus su kitais Lietuvos regionais.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą jaunimą, Pasvalio kraštui nusipelniusius ar kitaip pasižymėjusiais žmones, įveiklinti jų potencialą.
 • Telkti kuriančius, rašančius savo srities profesionalus taip siekiant kuo aukštesnės publikacijų kokybės.
 • Įvairiomis publikacijomis analizuoti ir skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei, lietuvių bendruomenei užsienyje.
 • Publikacijose dėmesį skirti kitąmet Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems atmintiniems metams ir kitoms aktualioms temoms.
 • Tyrinėti ir įvairiais straipsniais pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvaliu ir Lietuva;
 • Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai.
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai.
 • Kultūra, menu, literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

 

Projekto įgyvendinimas 2021 m.

2021 metų projektą numatoma įgyvendinti dviejuose žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus sutelkiamas į įvairias kraštiečių ir pasvaliečių sukaktis, reikšmingus istorinius įvykius, vykusius Pasvalio krašte ar kitaip su juo susijusius, nematerialųjį krašto kultūros paveldą, tematikos, pradėtos ankstesniuose žurnalo numeriuose, tąsą, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimą, kultūrinių, istorinių reiškinių analizę ir atspindžius, meninio / estetinio skonio formavimą ir lavinimą. Taip pat dėmesys bus skiriamas Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems savo srities profesionalams, jaunosios kartos saviraiškai.
Skaitytojams bus pateikiamas kokybiškas, originalus, analitinio pobūdžio turinys, atliepiantis 2021 metų istorines, kultūrines, literatūrines aktualijas. Dėmesys bus skirtas šiems kitų metų akcentams: Archyvų, Vytauto Mačernio metams.

Publikuojami tekstai skatins išlaikyti tautinį, kultūrinį ir regioninį identitetą, papildys mūsų šalies kultūrinio lauko peizažą, atlieps Lietuvos kultūros politikos strategiją, Lietuvos pažangos strategijoje numatytus tikslus. Ketinama publikuoti interviu, istorinius straipsnius, originalią meninę literatūrinę kūrybą, recenzijas.

Projekto tikslai:

 • Išsamiai pristatyti ir supažindinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius skaitytojus su įdomiais, talentingais, gimtajam kraštui ar Lietuvai nusipelniusiais kraštiečiais, jų veikla, pasiekimais Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Pristatyti ir analizuoti istorinius įvykius, tiesiogiai susijusius su Pasvalio kraštu, tyrinėti krašto raidai ir Lietuvai svarbius istorinius šaltinius;
 • Skleisti, puoselėti Pasvalio krašto paveldą, istoriją, kultūrą, etnokultūrą, literatūrą, formuoti bendražmogiškas vertybes, stiprinti bendruomeniškumą, ryšį su gimtuoju kraštu;
 • Priartinti jaunimą prie kultūrinės erdvės suteikiant galimybę ir platformą saviraiškai, kūrybai pristatyti;
 • Lavinti skaitytojų meninį / estetinį skonį pateikiant kokybišką, profesionalų ir kruopščiai atrinktą turinį.

Projekto uždaviniai:

 • Palaikyti ryšius ir įtraukti į kultūrinį darbą Pasvalio kraštui nusipelniusius ar kitaip pasižymėjusiais žmones, įveiklinti jų potencialą;
 • Telkti kuriančius, rašančius savo srities profesionalus taip siekiant kuo aukštesnės publikacijų kokybės ir leidiniui suteikiant didesnį svorį;
 • Domėtis krašto istorija, nematerialiu jo paveldu, kultūriniu gyvenimu, skleisti žinias apie Pasvalio krašto istoriją ir kultūrą mūsų šalies visuomenei;
 • Publikacijose pagal galimybes dėmesį skirti kitąmet Steigiamojo Seimo paskelbtiems atmintiniems metams;
 • Rinkti, apdoroti, analizuoti ir pristatyti visuomenei archyvinę, istorinę, etnografinę medžiagą, dokumentus, susijusius su Pasvaliu ir Lietuva;
 • Viešinti projektą tiek virtualiose, tiek tradicinėse erdvėse.

Projekto tikslinė grupė:

 • Pasvaliečiai, krašto ir rajono bei visos Lietuvos gyventojai;
 • Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys kraštiečiai;
 • Kultūra, menu, literatūra besidomintys įvairaus amžiaus žmonės.

Skaityti daugiau...

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Regina Grubinskienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis

Spausdina

KOPA spaustuvė

www.kopa.lt