Apie projektą

 

 

PASVALIO KRAŠTO ISTORIJOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Projektas „Pasvaliečiai svetur: sugrįžimai“

Projektas 2015 metais įgyvendinamas žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Projekto tikslai:

  • Pristatyti įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius arba gyvenusius kraštiečius, jų veiklą, ryšius su Pasvalio kraštu.
  • Suburti pasaulio pasvaliečius kultūrinės atminties išsaugojimui, skatinti jų bendravimą.
  • Garsinti Pasvalio kraštą pasaulyje.

Projekto tikslinė grupė: užsienio šalyse gyvenantys ir dirbantys iš Pasvalio krašto kilč ar kitaip su Pasvalio kraštu susijč žmonės. Taip pat jų draugai, pažįstami, lietuviškų bendruomenių nariai, kuriems nesvetimas Pasvalio kraštas. Pasvaliečiai ir Pasvalio kraštu besidomintys skaitytojai Lietuvoje.

Projekto vadovas: Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Projektas įgyvendinamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo, Pasvalio savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lėšomis.

Projekto apibūdinimas

Šis projektas aktualus dėl nuolat spartėjančios emigracijos, santykių tarp žmonių susvetimėjimo. Dabar emigruoja ištisos kartos: vaikai, tėvai, seneliai. Tačiau jie ir svetur gali užsiimti prasminga veikla, nenutoldami nuo savo šaknų. Labai svarbu, kad tokių žmonių nepamirštų jų gimtojo krašto žmonės. Projektu norime suteikti tokiems kraštiečiams galimybę palaikyti nuolatinius ryšius su gimtine, įprasminti savo gyvenimą ir veiklą. Svarbus dėmesys bus skiriamas ir kraštiečiams, kurie iš gimtojo krašto pasitraukė baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Nebus pamirštas ir užsienyje besimokantis ir gyvenantis jaunimas. Dauguma išvykusių kraštiečių palaiko ryšius su Pasvalio kraštu, jo nepamiršta ir siekia įnešti savo indėlį į krašto kultūrinį gyvenimą, prisidėti prie jo gaivinimo, praturtinimo. Suteiksime tokiems žmonėms kultūrinės saviraiškos galimybes. Įvairiomis formomis – asmenybių pristatymais, interviu, kūrybinėmis diskusijomis, apybraižomis, nuotraukų ciklais – mėginsime išsiaiškinti, kaip jaučiasi žmogus, išvykęs iš Lietuvos, kas jam suteikia stiprybės gyvenant užsienyje. Projektas įtvirtins išeivių tautinę ir kultūrinę tapatybę, puoselės kultūrinę saviraišką ir bus įgyvendinamas žurnale Šiaurietiški atsivėrimai. Ankstesniuose žurnalo numeriuose ši tema pradėta gvildenti. Projektu sieksime ją plėtoti kitais aspektais, skatindami kultūrines kūrybines diskusijas, įvairiomis publikacijomis pristatydami ir vienydami plačiai po pasaulį pasklidusius kraštiečius, kurie yra mūsų krašto dalis, stengdamiesi nutiesti įvairių kartų pasvaliečių bendravimo, Pasvalio krašto pažinimo, gerbimo ir sugrįžimo į jį tiltus.

Projektas „Šiaurės verdenės“

Tęstinis projektas „Šiaurės verdenės“ nuo 2005 m. įgyvendinamas Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Svarbiausia projekto idėja – savo krašto, tarmės, savų šaknų, šeimos ir bendruomenės vertybių pažinimas ir išsaugojimas, jaunimo ir užsienyje gyvenančių kraštiečių įtraukimas į šią veiklą.

Projekto vadovas: Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė

Projektas įgyvendinamas Spaudos, radijo ir televizijos fondo, Pasvalio savivaldybės, Pasvalio krašto muziejaus ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos lėšomis.

 

Projekto įgyvendinimas 2019 m.

2019 m. projektą numatoma įgyvendinti žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ numeriuose. Dėmesys bus skiriamas garsių kraštiečių ir pasvaliečių, ypač mokytojų, sukaktims pažymėti, reikšmingiems istoriniams įvykiams, vykusiems Pasvalio krašte, nematerialiam krašto kultūros paveldui, kraštiečių (tarp jų ir jaunųjų kūrėjų) kūrybos publikavimui, kultūrinių, istorinių reiškinių analizei ir atspindžiams, meninio / estetinio skonio formavimui ir lavinimui. Taip pat dėmesys bus skiriamas užsienyje gyvenantiems kraštiečiams, garsinantiems Pasvalį, jų meninei, visuomeninei ar mokslinei veiklai. Projektas orientuotas ir į jaunosios kartos saviraišką.
Skaitytojams bus pateikiamas originalus, analitinio pobūdžio turinys, atspindintis 2019 metų istorines, kultūrines, literatūrines realijas. Dėmesį skirsime ir pačiam žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“, 2019 metais mininčiam 20 metų sukaktį: jo ištakoms, genezei, apskritai regioninės kultūrinės spaudos reikšmei tiek patiems regionams, tiek visai šaliai.

Skaityti daugiau...

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com. Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Paieška

Leidžia

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

Redaktorė Agnė Grinevičiūtė
Maketuotoja Jūratė Juozėnienė
Kalbos redaktorė Alma Balčiūnienė
Administratorė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai

Danguolė Abazoriuvienė
Gražvydas Balčiūnaitis
Alma Balčiūnienė
Agnė Grinevičiūtė
Regina Grubinskienė
Sigitas Kanišauskas
Algimantas Krinčius
Bronislava Lapinskaitė
Danielius Mickevičius
Vitutė Povilionienė

Remia

logo srtrf

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Pasvalio logo

Pasvalio rajono savivaldybė

bibliotekos logo
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

muziejaus logo
Pasvalio krašto muziejus

 

dr. Pranas Kiznis
Bronislovas Mačiūnas

Spausdina

UAB „Panevėžio spaustuvė“. Beržų g. 52, LT 36147